Nový medový prípravok na lokálnu liečbu rán

Názov

 
Medový prípravok na použitie v medicíne na lokálnu liečbu
dlhodobo nehojacich sa rán asociovaných s bakteriálnou infekciou,
spôsob jeho výroby a náplasť alebo krytie
Propagačné
materiály
Prihlasovateľ(-ia)/
Majiteľ(-ia)
Ústav molekulárnej biológie SAV
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Spolupôvodcovia


 
Bučeková Marcela, Mgr.
Sojka Martin, RNDr., PhD.
Majtán Juraj, Ing., PhD.
Majtán Viktor, doc. RNDr., CSc.
Stav
Zapísaný úžikový vzor č. 8435
Register