Použitie 5-karboxymetyl-1,2,3,4-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indolov

 

Názov
 
Použitie 5-karboxymetyl-1,2,3,4-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indolov
a farmaceutický prostriedok s ich obsahom 
Prihlasovateľ(-ia)/
Majiteľ(-ia)
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV
 
Spolupôvodcovia


 
  Štefek Milan, Ing., CSc.
Balleková Jana, RNDr.
Šoltésová-Prnová Marta, Ing. PhD.
Májeková Magdaléna, RNDr., PhD.
Patentová prihláška
(SK) PP50049-2016 - v konaní - zverejnená prihláška