Spôsob merania obsahu alkánov v alkoholoch metódou nanosegregácie vo vodných roztokoch

 

Názov
 
Spôsob merania obsahu alkánov v alkoholoch metódou
nanosegregácie vo vodných roztokoch 
Propagačné
materiály
Prihlasovateľ(-ia)/
Majiteľ(-ia)
Ústav experimentálnej fyziky SAV
 
Spolupôvodcovia
 
Sedlák Marián, RNDr., DrSc.
Rak Dmytro, Mgr
Číslo prihlášky

 
(SK) PP50002-2014
(SK) PP50001-2015
EP15710288 v konaní
Stav
                            
udelený patent (SK) č. 288560                                        
udelený patent (SK) č. 288766