Spôsob merania obsahu alkánov v alkoholoch metódou nanosegregácie vo vodných roztokoch

 

Názov
 
Spôsob merania obsahu alkánov v alkoholoch metódou
nanosegregácie vo vodných roztokoch 
Propagačné
materiály
Prihlasovateľ(-ia)/
Majiteľ(-ia)
Ústav experimentálnej fyziky SAV
 
Spolupôvodcovia
 
Sedlák Marián, RNDr., DrSc.
Rak Dmytro, Mgr
Číslo prihlášky
 
(SK) PP50001-2015 - v konaní - zverejnená prihláška
EP15710288
Stav                     
udelený patent (SK) č. 288560