Magnetoelastický snímač deformácií

 

Magnetoelastický snímač deformácií s vynikajúcimi úžitkovými vlastnosťami.

 

Názov
Snímač pomerných pretvorení
Propagačné
materiály
Poster (EN)
 
Majiteľ(-ia)
Fyzikálny ústav SAV
Spolupôvodcovia 
Baláž Pavol, Ing., CSc.
Bydžovský Ján, doc. Ing., CSc.
Kraus Luděk, Ing., CSc.
Pasquale Massimo, Dr.
Švec Peter, Ing., DrSc.
Stav
Udelený patent č. 286132