Účinný kompozitný sorbent

 

Vysoko učinný kompozitný sorbent vyznačujúci sa až niekoľkonásobne vyššou účinnosťou odstránenia kontaminantov z vôd v porovnaní so špičkovým komerčne dostupným sorbentom.           

 

Názov
Spôsob prípravy kompozitného sorbenta na odsraňovanie kontaminantov z vôd
Propagačné
materiály
Leták (SK)
Leták (EN)
Prihlasovateľ(-ia)/
Majiteľ(-ia)
 
Ústav polymérov SAV
Výskumný ustav vodného hospodárstva
Centrum vedecko-technických informácií SR
Spolupôvodcovia 
Berek Dušan, doc. Ing., DrSc.
Varga Stanislav, Dpt
Novák Ivan, Ing., CSc.
Munka Karol, Ing.
Karácsovnyová Monika, Ing., PhD.
Stav
Udelený patent (SK) č. 288563