Spôsob uskutočňovania lokálnej nábojovej tranzientnej analýzy

 

Názov
 
Spôsob uskutočňovania lokálnej nábojovej tranzientnej analýzy
 
Propagačné
materiály
Majiteľ(-ia)
 
Fyzikálny ústav SAV
Centrum vedecko-technických informácií SR
Spolupôvodcovia
 
Lányi Štefan, Ing., DrSc.
Nádaždy Vojtech, Ing.
Stav
Udelený patent č. 288589