Spôsob uskutočňovania lokálnej nábojovej tranzientnej analýzy

Názov
Spôsob uskutočňovania lokálnej nábojovej tranzientnej analýzy 
Propagačné
materiály
Prihlasovateľ(-ia)/
Majiteľ(-ia)
Fyzikálny ústav SAV
Centrum vedecko-technických informácií SR
Spolupôvodcovia
 
Lányi Štefan, Ing., DrSc.
Nádaždy Vojtech, Ing.
Stav
udelený (SK) patent P 288589