Polymérne kompozity pre 3D tlač

Unikátne polymérne kompozity pre 3D tlač pozostávajúce z polymérnej matrice a plniva, pričom ako polymérna matrica je použitý recyklovaný polyetyléntereftalát glykol (rPETG) a plnivo tvorí zmes expandovaného grafitu a uhlíkových vlákien vo vhodnom pomere.

 

 

Názov
Polymérne kompozity pre 3D tlač
Propagačné
materiály
 
Prihlasovateľ(-ia)/
Majiteľ(-ia)
Ústav polymérov SAV
MYMEDIA, s.r.o.
Spolupôvodcovia 
Špitálsky Zdenko, Mgr., PhD.
Kováčová Mária, Mgr
Ďuriš Vojtech, Mgr. art., PhD.
Vysopal Marek, Ing.
Svoboda Peter
Stav
Zapísaný úžikový vzor č. 8207
Register