O projekte CEKOODUV

Centrum komercializácie poznatkov a ochrany duševného v lastníctva

Projekt Technologického inštitútu SAV („ďalej TI SAV“) a partnerov

Predsedníctvo SAV na svojom rokovaní dňa 13.01.2009 uznesením č. 1284 schválilo zámer vypracovať projekt na podanie žiadosti o NFP na inštitucionálne zabezpečenie prenosu poznatkov a manažmentu duševného vlastníctva pre organizácie SAV formou vybudovania TI SAV ako Centra s pôsobnosťou pre všetky vedecké organizácie SAV v Bratislave.

Výňatok zo zriaďovacej listiny TI SAV súvisiaci s duševným vlastníctvom („ďalej DV“):

  • Výskum a vývoj v oblasti komercializácie výsledkov výskumu a vývoja a manažmentu DV.
  • Poskytovanie komplexných vedecko-technických služieb najmä pre vedecké organizácie SAV v oblasti komercializácie výsledkov výskumu a vývoja a manažmentu DV

 

TI SAV získal nenávratný finančný príspevok ŠF, Operačný program Výskum a Vývoj, vo výzve 4.2 Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií v Bratislavskom kraji, rámcová aktivita 4.2.3: Zvyšovanie kvality interného manažmentu prenosu technológií a poznatkov do praxe so začiatkom realizácie 1. októbra 2009. Činnosti vykonávané v rámci projektu sú plánované do 31. marca 2012.

Vedúcim projektu je Ing. Marian Janek, PhD., riaditeľ TI SAV. Partnermi projektu sú Fyzikálny ústav SAV, Elektrotechnický ústav SAV, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV a Ústav anorganickej chémie SAV. Aplikovanie výsledkov bude zabezpečované riešiteľmi projektu pre všetky organizácie SAV so sídlom v Bratislave, ktoré sa rozhodnú využiť služby a know-how vytvorené v rámci CEKOODUV.

Cieľom projektu je vytvoriť funkčný systém komplexne riešiaci problematiku ochrany DV v organizáciách SAV (vrátane tvorby potrebných dokumentov) a následnej komercializácie.

Výstupom projektu bude vytvorenie kontinuálneho systému aktívnej identifikácie vhodných technológií a myšlienok vznikajúcich v SAV, pomoc a podpora pri spracovaní dosiahnutých/identifikovaných výsledkov výskumníkov do formy vhodnej pre získanie ochrany DV, príprava na proces komercializácie, interface s podnikateľskou sférou vrátane identifikácie potenciálnych investorov, ako aj získanie podpory pre komercializáciu.

Ďalším cieľom projektu je vytvoriť systém trvalého personálneho zabezpečenia Centra vytvoreného v rámci projektu CEKOODUV.