Výstupy a dopady projektu CEKOODUV

Výstupy projektu CEKOODUV

Okrem merateľných výsledkov uvedených v jednotlivých aktivitách sú v projekte plánované ešte merateľné výstupy, spoločné pre všetky aktivity:

Zriadenie kontaktného bodu pre styk s priemyslom a spoločenskou praxou. Kontaktná osoba: Ing. Martin Gróf, PhD.

Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb: Zdroj údajov budú pravidelné monitorovacie správy počas implementácie projektu a na meranie budú použité údaje o činnosti vzniknutého centra; frekvencia merania bude 1x ročne;


Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy
východiskový stav: 0
konečný stav v roku 2012: 10

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži
východiskový stav: 0
konečný stav v roku 2012: 10

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy
východiskový stav: 0
konečný stav v roku 2012: 10

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži
východiskový stav: 0
konečný stav v roku 2012: 20

Počet programov pre mobilizáciu a tvorbu potenciálnych inovácií Zdroj údajov budú pravidelné monitorovacie správy počas implementácie projektu a samotný dokument „Stratégia rozvoja centra“ a na meranie budú použité údaje o činnosti vzniknutého centra; frekvencia merania bude 1x ročne;
východiskový stav: 0
konečný stav v roku 2012: 1

 

Dopady projektu CEKOODUV

  • Pôjde o výstupy s významným dosahom na:
  • výskum, keďže budú priamo využiteľné pri postupoch, ako propragovať jeho výsledky a ako ich čo najefetívnejšie posúdiť a komercializovať
  • verejnosť, ktorá sa prostredníctvom propragačných materiálov viac involvuje do problematiky výskumu a vývoja
  • súkromnú sféru, ktorej tieto výstupy zjednodušia spoluprácu s výskumom a vice versa, pre SAV, ktorá bude mať otvorené priamejšie prepojenie na súkromnú sféru a preto aj pre spôsob komercializácie svojich výsledkov výskumu

Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou 
Zdroj údajov budú pravidelné výročné správy centra po ukončení implementácie projektu a na meranie budú použité údaje zozbierané od pracovníkov centra; indikátor bude predstavovať vyvolané projekty spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou, ktoré vzniknú vďaka aktivitám centra v národnom a medzinárodnom meradle; frekvencia merania bude 1x ročne;
východiskový stav: 0
konečný stav v roku 2017: 15

Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb:
Zdroj údajov budú pravidelné monitorovacie správy počas implementácie projektu a na meranie budú použité údaje o činnosti vzniknutého centra; frekvencia merania bude 1x ročne;

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy
východiskový stav: 0
konečný stav v roku 2017: 30

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži
východiskový stav: 0
konečný stav v roku 2017: 60

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy
východiskový stav: 0
konečný stav v roku 2017: 30

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži
východiskový stav: 0
konečný stav v roku 2017: 60