Služby KTT SAV

Služby Kancelárie sú pre organizácie SAV poskytované bezplatne! 

 

Účelom Kancelárie je vytvoriť a udržiavať funkčný systém, ktorý komplexne rieši problematiku prenosu poznatkov a technológií do praxe, ich komercializáciu a s tým súvisiace otázky ochrany duševného vlastníctva v organizáciách SAV.

 

 

Služby, ktoré Vám vieme poskytnúť:

 

- v oblasti ochrany duševného vlastníctva

 

 • poskytovanie informácií v oblasti ochrany duševného vlastníctva,

 • posúdenie predmetu duševného vlastníctva z hľadiska splnenia podmienok na získanie priemyselno-právnej ochrany,

 • poradenstvo pri zabezpečovaní ochrany duševného vlastníctva,

 • sprostredkovanie rešerší na stav techniky,

 • sprostredkovanie patentového zástupcu resp. zabezpečenie služieb patentových kancelárií,

 • poradenstvo a monitoring možností financovania ochrany duševného vlastníctva,

 • dohliadanie na priebeh jednotlivých krokov zabezpečenia ochrany predmetu priemyselného vlastníctva, vrátane monitorovania dôležitých zákonných a iných lehôt v súvislosti s platbou registračných a udržiavacích poplatkov, a pod.,

 • súčinnosť pri vypracovaní a samotné podanie prihlášky na priemyselno-právnu ochranu predmetu priemyselného vlastníctva.

 

- v oblasti komercializácie

 

 • posúdenie uplatniteľnosti technológie na trhu,

 • odhad komerčného potenciálu technológie,

 • vypracovanie marketingového plánu,

 • hľadanie priemyselných partnerov vhodných pre spoluprácu pri komercializácii technológií,

 • identifikovanie potenciálnych komerčných partnerov a iniciovanie predbežných rokovaní s týmito partnermi,

 • vytvorenie marketingového listu,

 • poskytnutie asistencie pri rokovaniach s komerčnými partnermi,

 • poradenstvo ohľadne možností financovania ďalšieho vývoja predmetu priemyselného vlastníctva.